VHLSS-1998-2012

Bộ dữ liệu khảo sát mức sống dân cư VHLSS bao quát rất nhiều mặt của đời sống của hộ gia đình, do vậy, VHLSS được sử dụng trong rất nhiều các nghiên cứu.

Bộ dữ liệu khảo sát mức sống dân cư VHLSS bao quát rất nhiều mặt của đời sống của hộ gia đình, do vậy, VHLSS được sử dụng trong rất nhiều các nghiên cứu.

Trả lời

Back to top button