khuyet-tat-du-lieu-outliers

Phát hiện các khuyết tật dữ liệu trong mô hình hồi quy Logit

Phát hiện các khuyết tật dữ liệu trong mô hình hồi quy Logit như các outliers, influences…

Back to top button