cac-phuong-phap-uoc-luong-du-lieu-bang-3

Mô hình bảng động tuyến tính có thể được ước lượng bằng phương pháp GMM. Phương pháp GMM có 2 dạng ước lượng thay thế lẫn nhau là ước lượng D-GMM và S-GMM.

Mô hình bảng động tuyến tính có thể được ước lượng bằng phương pháp GMM. Phương pháp GMM có 2 dạng ước lượng thay thế lẫn nhau là ước lượng D-GMM và S-GMM.

Trả lời

Back to top button