Tài nguyên số

Tổng hợp các tất cả các tài nguyên phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học như: dữ liệu kinh tế, code mẫu tái lập, và các gói dịch vụ hỗ trợ.

Gói thành viên Plantinum với quyền lợi xem tất cả bài viết chuyên đề kinh tế lượng cả cơ bản và nâng cao trong thời gian 12 tháng, cùng ưu…

Gói thành viên Gold với quyền lợi xem tất cả bài viết chuyên đề kinh tế lượng cả cơ bản và nâng cao trong thời gian 6 tháng, cùng ưu…

Gói thành viên Silver với quyền lợi xem tất cả bài viết chuyên đề kinh tế lượng cả cơ bản và nâng cao trong thời gian 2 tháng, cùng ưu…

Nội dung chuyên sâu các chuyên đề kinh tế lượng: dữ liệu bảng, chuỗi thời gian, biến nội sinh, phân tích nhân tố, event study, đánh giá tác động từ…

Dữ liệu phân cấp tài khóa với các thu, chi trên địa bàn 63 tỉnh/Tp ở Việt Nam trong giai đoạn 2000 - 2020. Dữ liệu đã được tổng hợp…

Dữ liệu Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) dạng bảng được tổng hợp từ năm 2005 đến 2021, bao gồm chỉ số PCI tổng hợp và các chỉ số…

Dofile ước lượng mô hình NARDL đánh giá ảnh hưởng của sự biến động tỷ giá đến cán cân thương mại Việt Nam giai đoạn 2009m8 đến 2020m10.

Dofile ước lượng mô hình ARDL đánh giá tác động của thu ngân sách nhà nước đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 1990 - 2020.

Back to top button