Code mẫu

Đoạn chương trình chạy ước lượng các mô hình kinh tế lượng được viết trên Stata (Dofile) hoặc Rstudio (Rscript) được đóng gói cùng với các dữ liệu mẫu nhằm minh họa hoặc tái lập một nghiên cứu trước đó. Các bước ước lượng trong script được mô tả chi tiết giúp người đọc dễ nắm bắt và dễ dàng thực hiện lại.

Dofile ước lượng mô hình NARDL đánh giá ảnh hưởng của sự biến động tỷ giá đến cán cân thương mại Việt Nam giai đoạn 2009m8 đến 2020m10.

Dofile ước lượng mô hình ARDL đánh giá tác động của thu ngân sách nhà nước đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 1990 - 2020.

Back to top button