Hỗ trợ NCKH

Dịch vụ viết code (dofile hoặc rscript) chạy mô hình theo yêu cầu dựa trên bài báo tham khảo hoặc đề cương nghiên cứu, dựa trên dữ liệu thực tế để thực hiện ước lượng mô hình. Bên cạnh đó, TNS định kỳ mở các lớp chuyên đề về dữ liệu bảng, chuỗi thời gian, biến nội sinh, nghiên cứu sự kiện hay các chuyên đề về phương pháp đánh giá tác động.

Gói thành viên Plantinum với quyền lợi xem tất cả bài viết chuyên đề kinh tế lượng cả cơ bản và nâng cao trong thời gian 12 tháng, cùng ưu…

Gói thành viên Gold với quyền lợi xem tất cả bài viết chuyên đề kinh tế lượng cả cơ bản và nâng cao trong thời gian 6 tháng, cùng ưu…

Gói thành viên Silver với quyền lợi xem tất cả bài viết chuyên đề kinh tế lượng cả cơ bản và nâng cao trong thời gian 2 tháng, cùng ưu…

Nội dung chuyên sâu các chuyên đề kinh tế lượng: dữ liệu bảng, chuỗi thời gian, biến nội sinh, phân tích nhân tố, event study, đánh giá tác động từ…

Back to top button