number-items-per-factor-cfa

Số biến trên mỗi nhân tố

Xác định số biến (mục hỏi) trên mỗi nhân tố trong phân tích CFA

Back to top button