Tải bộ chỉ số tham nhũng CPI

Tải bộ chỉ số tham nhũng CPI

Bộ chỉ số tham nhũng cảm nhận CPI được tổng hợp hàng năm từ 2012 đến 2019, có thể so sánh giữa các quốc gia được sử dụng để đánh giá tình hình tham nhũng khu vực công của các quốc gia trong khảo sát.

Back to top button