sử dụng lệnh outreg2 để tạo bảng tổng hợp và xuất kết quả ước lượng các mô hình hồi quy

sử dụng lệnh outreg2 để tạo bảng tổng hợp và xuất kết quả ước lượng các mô hình hồi quy

sử dụng lệnh outreg2 để tạo bảng tổng hợp và xuất kết quả ước lượng các mô hình hồi quy

Back to top button