Sử dụng lệnh eventdd để thực hiện nghiên cứu sự kiện trên dữ liệu bảng

Sử dụng lệnh eventdd để thực hiện nghiên cứu sự kiện trên dữ liệu bảng

Sử dụng lệnh eventdd để ước lượng mô hình nghiên cứu sự kiện trên dữ liệu bảng (panel event study)

Back to top button