Cấu trúc cơ bản của một cây quyết định

Cấu trúc cơ bản của một cây quyết định

Cấu trúc cơ bản của một cây quyết định gồm nút gốc, các tầng, nhánh và các lá

Back to top button