Hướng dẫn sử dụng lệnh qreg, iqreg, sqreg và bsqreg để thực hiện hồi quy phân vị trên Stata

Hướng dẫn hồi quy phân vị trên Stata

Hồi quy phân vị được sử dụng thay thế hồi quy OLS khi cần đánh giá tác động trên từng phân vị thay vì trung bình của biến hoặc khi phân phối dữ liệu bị lệch. Bài viết hướng dẫn sử dụng lệnh qreg, iqreg, sqreg và bsqreg để thực hiện hồi quy phân vị trên Stata

Back to top button