KTL nâng cao

  Hồi quy logit thứ tự trên dữ liệu bảng

  Bài viết Hồi quy logit trên dữ liệu bảng sẽ hệ thống các câu lệnh…
  KTL cơ bản

  Tải dữ liệu kinh tế từ WB, IMF, OECD trên Stata

  Sử dụng câu lệnh sdmxuse để tải dữ liệu từ các cơ quan thống kê…
  KTL cơ bản

  Tiếp cận tài nguyên Stata Journal với lệnh songbl

  Stata cung cấp khá nhiều tài nguyên hữu ích, từ các bài báo giới thiệu…
  Xử lý dữ liệu

  Tải dữ liệu World Bank trực tiếp trên Stata

  Sử dụng lệnh wbopendata để truy cập cơ sở dữ liệu của Ngân hàng Thế…

  Minh họa thực hành Stata

  1 / 6 Videos
  1

  Giới thiệu kênh thực hành kinh tế lượng với Stata

  00:27
  2

  Xử lí biến nội sinh - Ước lượng IV, 2SLS

  01:52:12
  3

  Kiểm tra tính dừng của chuỗi dữ liệu bảng - PURT

  01:26:22
  4

  Cơ sở ước lượng, kiểm định và lựa chọn mô hình FEM với REM

  01:20:43
  5

  Ước lượng GMM - giới thiệu và diễn giải chi tiết

  01:52:29
  6

  Ước lượng đồng tích hợp - MG PMG FMOLS DOLS

  01:55:00

   Hồi quy có ràng buộc – STATA

   Trong những trường hợp các biến giải thích trong mô hình có mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau thì…

   Ước lượng mô hình chuyển tiếp nội sinh

   Hiệu quả tác động của một chính sách được thể hiện qua sự chênh lệch trong kết quả đánh giá…

   Kiểm định McNemar – Stata

   Giới thiệu về kiểm định McNemar Trong trường hợp biến đo lường trong kiểm định t-test cặp đôi là biến…
   Back to top button