do-co-dan-cua-ham-cau

Độ co dãn của hàm cầu được tính qua các options dydx; eyex; eydx; dyex của lệnh margins trên Stata. Độ co dãn của hàm cầu sẽ dc tinh khác nhau ở các mô hình

Độ co dãn của hàm cầu được tính qua các options dydx; eyex; eydx; dyex của lệnh margins trên Stata. Độ co dãn của hàm cầu sẽ dc tinh khác nhau ở các mô hình

Leave a Reply

Back to top button