tinh-toan-hieu-qua-tac-dong-can-bien

Hiệu quả tác động cận biên chính là hiệu quả tác động trung bình tính cho các đối tượng có sự trở ngại hoặc sự bàng quang trong việc quyết định tham gia

Hiệu quả tác động cận biên chính là hiệu quả tác động trung bình tính cho các đối tượng có sự trở ngại hoặc sự bàng quang trong việc quyết định tham gia.

Back to top button