Sử dụng lệnh margins để tính toán các tác động biên trong hồi quy mở rộng với dữ liệu bảng (xử lý biến nội sinh,…) và biến đổi các biến dạng log thành giá trị tuyệt đối để thuận tiện hơn trong việc giải thích.

Sử dụng lệnh margins để tính toán các tác động biên trong hồi quy mở rộng với dữ liệu bảng (xử lý biến nội sinh,...) và biến đổi các biến dạng log thành giá trị tuyệt đối để thuận tiện hơn trong việc giải thích.

Sử dụng lệnh margins để tính toán các tác động biên trong hồi quy mở rộng với dữ liệu bảng (xử lý biến nội sinh,…) và biến đổi các biến dạng log thành giá trị tuyệt đối để thuận tiện hơn trong việc giải thích.

Back to top button