Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Tài nguyên

Cung cấp các tài nguyên hữu ích cho nghiên cứu khoa học và phân tích đầu tư. Đầu tiên là phần dữ liệu kinh tế với các kinh tế vĩ mô, dữ liệu chuyên ngành, dữ liệu chứng khoán và các dữ liệu khảo sát khác. Tiếp đến là những code như dofile (Stata) hay Rscript (R) được sử dụng để tái lập các nghiên cứu với các dữ liệu đi kèm, giúp các bạn dễ dàng nắm bắt cách chạy các mô hình trong nghiên cứu, cũng như dễ dàng vận dụng cho nghiên cứu của mình.

Back to top button