Tối thiểu hóa hàm CV để xác định lambda

Tối thiểu hóa hàm CV để xác định lambda

Đồ thị minh họa cách lựa chọn lambda theo cách tối thiểu hóa giá trị hàm CV

Back to top button