Ước lượng bảng động tuyến tính qua câu lệnh xtdpdml trên Stata

Ước lượng bảng động tuyến tính qua câu lệnh xtdpdml trên Stata

Câu lệnh xtdpdml có nhiều ưu điểm hơn ivreg2, xtabond, xtabond2, xtdpdsys, và xtdpd và thay thế hoàn hảo cho sem khi ước lượng các mô hình bảng động tuyến tính trên Stata

Back to top button