Kiểm tra phân phối chuẩn của phần dư của ước lượng ARDL bằng lệnh pnorm trên Stata

Kiểm tra phân phối chuẩn của phần dư của ước lượng ARDL bằng lệnh pnorm trên Stata

Kiểm tra phân phối chuẩn của phần dư của ước lượng ARDL bằng lệnh pnorm trên Stata

Back to top button