Ước lượng bảng động với xtdcce2

Ước lượng bảng động với xtdcce2

Lệnh xtdcce2 sẽ ước lượng các mô hình bảng động với sự phụ thuộc chéo (CSD). Câu lệnh xtdcee2 còn được sử dụng để ước lượng mối quan hệ dài hạn theo PMG, MG, thay thế xtpmg, xtmg hoặc thực hiện các kiểm định phụ thuộc chéo, xử lý biến nội sinh ở dữ liệu bảng.

Back to top button