Hướng dẫn sử dụng câu lệnh xtheckman để ước lượng mô hình chọn mẫu nội sinh

Hướng dẫn sử dụng câu lệnh xtheckman để ước lượng mô hình chọn mẫu nội sinh

Hướng dẫn sử dụng câu lệnh xtheckman để giải quyết vấn đề nội sinh do chọn mẫu (ước lượng mô hình chọn mẫu nội sinh)

Back to top button