Sử dụng lệnh escount để ước lượng mô hình chuyển tiếp nội sinh trên Stata

Sử dụng lệnh escount để ước lượng mô hình chuyển tiếp nội sinh trên Stata

Sử dụng lệnh escount để ước lượng mô hình chuyển tiếp nội sinh trong đánh giá tác động khi kết quả đánh giá không độc lập với việc lựa chọn tham gia

Back to top button