Tác động biên trong hồi quy probit thứ tự có phương sai thay đổi

Tác động biên trong hồi quy probit thứ tự có phương sai thay đổi

Hướng dẫn cách xử lý Phương sai thay đổi ở mô hình probit thứ tự

Back to top button