Cách xử lý phương sai thay đổi ở mô hình hồi quy probit thứ tự bằng lệnh hetoprobit ở Stata 16

Cách xử lý phương sai thay đổi ở mô hình hồi quy probit thứ tự bằng lệnh hetoprobit ở Stata 16

Cách xử lý phương sai thay đổi ở mô hình hồi quy probit thứ tự bằng lệnh hetoprobit ở Stata 16

Back to top button