Ước lượng ngưỡng cho mô hình bảng động tuyến tính với câu lệnh xthenreg trên Stata

Ước lượng ngưỡng cho mô hình bảng động tuyến tính với câu lệnh xthenreg trên Stata

Để ước lượng ngưỡng trong các mô hình bảng động, lệnh xthenreg với ước lượng GMM sẽ cho kết quả phù hợp hơn lệnh xthreg khi nó xử lý tốt vấn đề biến nội sinh trong mô hình. Hạn chế của xthenreg là chưa xét đến số ngưỡng tồn tại trong mô hình.

Back to top button