Ước lượng TFP bằng lệnh prodest Stata

Ước lượng TFP bằng lệnh prodest Stata

prodest cho phép ước lượng TFP theo nhiều phương pháp GMM, LP, OP, WRDG giảm sự thiên chệch và có độ tin cậy tốt hơn levpet, opreg, acfest…

Back to top button