Ước tính cở mẫu qua power analysis

Ước tính cở mẫu qua power analysis

Xác định cở mẫu là công việc rất quan trong cho một nghiên cứu thử nghiệm. Cở mẫu được xác định từ các giá trị độ ảnh hưởng (effect size), độ nhạy (power), độ tin cậy (mức ý nghĩa thống kê) của kiểm định. Bài viết hướng dẫn cách xác định cở mẫu cho các kiểm định t, chi-square, anova… có thể được thực hiện qua power analysis trên R

Back to top button