cac-kiem-dinh-trong-gmm

Tổng hợp các kiểm định trong GMM bao gồm tính hợp lý của biến đại diện, tính vững của mô hình, tự tương quan của biến giải thích, biến giả thời gian...

Tổng hợp các kiểm định trong GMM bao gồm tính hợp lý của biến đại diện, tính vững của mô hình, tự tương quan của biến giải thích, biến giả thời gian…

Trả lời

Back to top button