co-so-lua-chon-gmm

Lựa chọn GMM nhằm đảm bảo tính hiệu quả, tin cậy, bài viết đề cập cơ sở lựa chọn GMM so với OLS, LSDV, FEM/REM, tiếp đến là cơ sở lựa chọn GMM-S với D-GMM.

Lựa chọn GMM nhằm đảm bảo tính hiệu quả, tin cậy, bài viết đề cập cơ sở lựa chọn GMM so với OLS, LSDV, FEM/REM, tiếp đến là cơ sở lựa chọn GMM-S với D-GMM.

Trả lời

Back to top button