kiem-tra-dong-ket-hop-cointegration

Kết quả hồi quy sẽ bị mơ hồ (spurious regression) khi các biến không có mối quan hệ đồng kết hợp. Mối quan hệ đồng kết hợp là gì, kiểm tra đồng kết hợp ntn?

Kết quả hồi quy sẽ bị mơ hồ (spurious regression) khi các biến không có mối quan hệ đồng kết hợp. Mối quan hệ đồng kết hợp là gì, kiểm tra đồng kết hợp ntn?

Trả lời

Back to top button