li-do-chon-gmm

Sự tồn tại vấn đề tương quan giữa biến giải thích với sai số (riêng rẽ và ngẫu nhiên) trong mô hình FEM/REM chính là lí do chọn GMM làm phương pháp thay thế

Sự tồn tại vấn đề tương quan giữa biến giải thích với sai số (riêng rẽ và ngẫu nhiên) trong mô hình FEM/REM chính là lí do chọn GMM làm phương pháp thay thế

Trả lời

Back to top button