Trực quan hóa kết quả hồi quy phân vị bằng lệnh qregplot trên Stata

Trực quan hóa kết quả hồi quy phân vị bằng lệnh qregplot trên Stata

Trực quan hóa kết quả hồi quy phân vị bằng, biễu diễn kết quả ước lượng các hệ số ước lượng trên Stata bằng lệnh qregplot, rqrplot

Back to top button