Xác định số thanh trên biểu đồ Histogram

Biểu đồ Histogram - bao nhiêu thanh là phù hợp?

Xác định số thanh trên biểu đồ Histogram. Number of bins, number of bars or bar width in histograms

Back to top button