Việc xuất kết quả Stata qua Excel hoặc Word sẽ dễ hơn bao giờ hết với 2 lệnh tab2xl và tab2docx

Việc xuất kết quả Stata qua Excel hoặc Word sẽ dễ hơn bao giờ hết với 2 lệnh tab2xl và tab2docx

Việc xuất kết quả Stata qua Excel hoặc Word sẽ dễ hơn bao giờ hết với 2 lệnh tab2xl và tab2docx

Back to top button