KTL nâng cao

Các tiêu chuẩn thông tin trong lựa chọn mô hình

Tương tự như thống kê độ phù hợp trong mô hình hồi quy, R2 thì các tiêu chuẩn thông tin cũng bao gồm thành phần độ phù hợp dựa trên giá trị log-likelihood và thành phần phức tạp dựa trên tham số được ước lượng của mô hình. Tiêu chuẩn thông tin như AIC, AICc, HQ, BIC/SIC cung cấp cho chúng ta công cụ so sánh các dạng mô tả khác nhau của mô hình và lựa chọn mô hình phù hợp giữa chúng. Mô hình đơn giản là mô hình được lựa chọn. Bài viết sẽ trình bày ý nghĩa, cách tính toán, so sánh các tiêu chuẩn …

Nội dung có phí dành cho THÀNH VIÊN!

Mời bạn đăng ký gói PHÙ HỢP

Cảm ơn sự quan tâm của bạn.

Back to top button