OLS

Hồi quy OLS là dạng phân tích hồi quy đơn giản và dễ hiểu nhất. Các khuyết tật của hồi quy OLS như lỗi mô tả, phương sai thay đổi, phân phối chuẩn đa biến, đa cộng tuyến, tự tương quan…

Back to top button