Please Enable JavaScript in your Browser to visit this site

Xử lý dữ liệu

Phần tổng quan mô tả dữ liệu, bao gồm 2 chuyên đề là xử lý dữ liệu (Data cleaning) và thống kê mô tả dữ liệu (Descriptive data) sẽ cho thấy một cách tổng quan về những dữ liệu mà chúng ta thu thập.

Back to top button