Home | KTL cơ bản | Kiểm định

Kiểm định

Kiểm định Friedman – Stata

Kiểm định Friedman về sự khác biệt trung bình giữa các nhóm

Kiểm định Friedman là một kiểm định phi tham số được sử dụng thay thế kiểm định ANOVA lặp một chiều. Kiểm định Friedman được sử dụng khi muốn kiểm tra sự khác nhau về giá trị trung bình giữa các nhóm khi biến phụ thuộc được đo lường là dạng thứ tự. Nó cũng có thể được sử dụng ...

Đọc tiếp »

Kiểm định McNemar – Stata

Kiểm định McNemar trên Stata

Giới thiệu về kiểm định McNemar Trong trường hợp biến đo lường trong kiểm định t-test cặp đôi là biến nhị phân (dichotomous) thì kiểm định phù hợp được sử dụng để đánh giá sự khác nhau giữa 2 nhóm liên quan là kiểm định McNemar. Kiểm định McNemar sử dụng phân phối nhị thức (Binomial distribution) để kiểm tra ...

Đọc tiếp »

Kiểm định dấu hạng Wilcoxon – Stata

Kiểm định dấu hạng Wilcoxon

Kiểm định dấu hạng Wilcoxon (Wilcoxon signed rank sum test ) được sử dụng thay thế kiểm định t-test cặp đôi khi giả định về phân phối chuẩn của biến bị vi phạm. Về mặt ý nghĩa kiểm định dấu hạng Wilcoxon được sử dụng kiểm tra sự khác nhau về giá trị trung bình của 2 nhóm (có cùng ...

Đọc tiếp »

Kiểm định t-test cặp đôi – Stata

Kiểm định t-test cặp đôi trên Stata

T-test cặp đôi (Paired t-test) được sử dụng để kiểm tra sự khác nhau về giá trị trung bình của 2 nhóm. Hai nhóm này sẽ có cùng các đối tượng quan sát, và có ý nghĩa chẳng hạn như tác động “trước/sau”, “tăng/giảm”… Kiểm định t-test cặp đôi đòi hỏi sự chênh lệch về giá trị trung bình của ...

Đọc tiếp »

Kiểm định Kruskal-Wallis-Stata

Kiểm định Kruskal Wallis trên Stata

Kiểm định Kruskal-Wallis được sử dụng để đánh giá sự khác nhau về giá trị trung bình của một biến phụ thuộc theo hai hay nhiều nhóm của biến độc lập (dạng phân loại), nhưng không yêu cầu biến phụ thuộc phải có phân phối chuẩn. Đây chính là sự khác nhau giữa kiểm định này với kiểm định phân ...

Đọc tiếp »

Kiểm định Fisher Exact – Stata

Kiểm định Fisher Exact trên Stata

Kiểm định Fisher Exact được sử dụng để kiểm tra mối quan hệ giữa 2 biến danh mục. Kiểm định này được sử dụng thay thế kiểm định chi bình phương khi giá trị kì vọng của mỗi ô trong bảng nhỏ hơn 5. Kiểm định Fisher Exact là một dạng của kiểm định phi tham số.   Xem thêm: Kiểm ...

Đọc tiếp »

Kiểm định chi bình phương – Stata

Kiểm định Chi2 trên Stata

Kiểm định Chi bình phương được sử dụng để xét mối quan hệ thống kê giữa 2 biến danh mục. Trong Stata, kiểm định chi bình phương được thực hiện bằng câu lệnh tabulate với tùy chọn chi2. Kiểm định chi bình phương giả định rằng kì vọng của mỗi ô được tạo bởi lệnh tabulate phải lớn hơn 5. ...

Đọc tiếp »

Kiểm định Wilcoxon-Mann-Whitney – Stata

Kiểm định Wilcoxon-Mann-Whitney về sự bằng nhau của trung bình 2 mẫu

Kiểm định Wilcoxon-Mann-Whitney hay còn gọi là kiểm định trung bình 2 mẫu là một dạng kiểm định phi tham số, được sử dụng để so sánh sự khác nhau giữa hai nhóm độc lập khi biến phụ thuộc có thể là biến thứ tự hoặc biến liên tục, nhưng không yêu cầu phải có phân phối chuẩn. Đây chính ...

Đọc tiếp »