Time series

Phương pháp ước lượng dữ liệu thời gian như mô hình ARIMA, ARCH/GARCH, mô hình VAR/VECM, mô hình ARDL hoặc các mô hình ngưỡng…cùng các kiểm tính tính dừng, đồng tích hợp là các phương pháp chính trong dữ liệu thời gian.

Back to top button