Premium

Gói tài liệu có phí gồm các bài viết chuyên sâu ở các chủ đề kinh tế lượng nâng cao như các mô hình dữ liệu bảng, phân tích chuỗi thời gian, xử lý biến nội sinh, các mô hình về phân tích nhân tố, phương pháp đánh giá tác động, nghiên cứu sự kiện… được minh họa chi tiết trên phần mềm Stata hoặc R. Các bài viết này cũng hướng dẫn phân tích, đọc các kết quả chạy được.

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Back to top button