Đánh giá tính hợp lí mô hình đo lường – CFA

  Đánh giá tính hợp lí của mô hình đo lường là bước thứ 4 trong  quy trình 6 bước SEM được…

  Tồn tại và phục hồi trong suy thoái

  Tóm lược ý chính từ bài báo “Làm thế nào để sống sót sau suy thoái và phát triển mạnh…

  Kiểm định nhân quả với dữ liệu bảng trên EViews

  Theo Hurlin và Venet (2001) kiểm định nhân quả với dữ liệu bảng sẽ hiệu quả hơn so với nhân…

  Quản lý các biến trong tập dữ liệu lớn

  Điểm mạnh của Lasso là khả năng làm việc với tập dữ liệu lớn với hàng ngàn hoặc hàng chục…

  Kiểm tra sự tự tương quan dữ liệu bảng

  rên Stata sử dụng các câu lệnh xtistest, xthrtest và xtpqtest để thực hiện kiểm tra sự tự tương quan…

  Điều chỉnh sai số chuẩn cho hồi quy OLS, FE và RE

  Có 3 cách để điều chỉnh sai số chuẩn trong trường hợp phần dư bị phương sai thay đổi, tự…

  Ước lượng mô hình VECM theo Johasen

  Mô hình VECM được sử dụng thay thế mô hình vector tự hồi quy (VAR) khi các biến có mối…

  Các phương pháp ước lượng dữ liệu bảng – Phần 1

  Phương pháp D-GMM và S-GMM thường được sử dụng để ước lượng các dữ liệu bảng động (có biến trễ),…

  Thang đo Guttman

  Cùng với thang đo Likert, thang đo Thurstone thì thang đo Guttman là một trong ba thang đo đơn hướng…

  Unobserved time-invariant là gì?

  Unobserved time-invariant hay Unobserved time-constant là một thuật ngữ thể hiện yếu tố không thay đổi theo thời gian không quan…

  TÀI NGUYÊN

   09/12/2022

   Thực hành nghiên cứu sự kiện trên dữ liệu bảng

   Sử dụng lệnh eventdd để thực hiện nghiên cứu sự kiện trên dữ liệu bảng (panel event study) nhằm kiểm…
   05/12/2022

   Hướng dẫn tạo bảng tổng hợp kết quả hồi quy – phần 7

   Hướng dẫn sử dụng style trong tạo bảng tổng hợp kết quả hồi quy, kết quả kiểm định và các…
   01/12/2022

   Minh họa sử dụng biểu thức chính quy trên Stata

   Bài viết sẽ minh họa cách sử dụng biểu thức chính quy trên Stata để trích xuất các thông tin…
   29/11/2022

   Minh họa sử dụng biểu thức chính quy trên R

   Bài viết minh họa cách sử dụng biểu thức chính quy qua 20 quy tắc cơ bản, cũng như thực…
   22/11/2022

   Hướng dẫn tạo bảng tổng hợp kết quả hồi quy – phần 6

   Hướng dẫn tạo bảng tổng hợp kết quả hồi quy cho nhiều mô hình bằng cách sử dụng lệnh table…

   ĐẦU TƯ

   Vietlod Chanel

   1 / 6 Videos
   1

   Giới thiệu kênh thực hành kinh tế lượng với Stata

   00:27
   2

   Kiểm tra tính dừng của chuỗi dữ liệu bảng - PURT

   01:26:22
   3

   Cơ sở ước lượng, kiểm định và lựa chọn mô hình FEM với REM

   01:20:43
   4

   Xử lí biến nội sinh - Ước lượng IV, 2SLS

   01:52:12
   5

   Ước lượng GMM - giới thiệu và diễn giải chi tiết

   01:52:29
   6

   Ước lượng đồng tích hợp - MG PMG FMOLS DOLS

   01:55:00
   Back to top button