Tổng quan về mô hình SVAR

  Trừ khi ma trận phương sai – hiệp phương sai của phần dư (A) là ma trận đơn vị (mô…

  VAR vs VECM và đồng kết hợp trong dữ liệu bảng

  Trong dữ liệu liên quan đến thời gian như dữ liệu thời gian hoặc dữ liệu bảng, điều cần thiết…

  Giới thiệu phương pháp phân tích nhân tố

  Phân tích nhân tố được sử dụng để nhóm các biến có mối quan hệ với nhau thành những thành…

  Hướng dẫn đọc kết quả mô hình EGARCH

  Có nhiều mô hình chuỗi thời gian được sử dụng để đo lường sự biến động của thị trường như…

  Phân biệt khái niệm Reflective với khái niệm Formative

  Các nhà nghiên cứu thường xác định các mối quan hệ cấu trúc giữa các khái niệm ẩn bằng cách…

  Bất bình đẳng trong thu nhập – mô hình Oaxaca

  Bất bình đẳng trong thu nhập chính là sự chênh lệch trong tiền lương do phân biệt đối xử giữa…

  Đọc kết quả phương pháp phân tách – SPSS

  Nội dung của bài viết hướng dẫn đọc kết quả của phương pháp phân tách là phần tiếp tục của…

  Xây dựng mô hình đo lường – CFA

  Một lý thuyết đo lường được sử dụng để xác định cách các biến đo lường mô tả một tập…

  Lý thuyết ước lượng dữ liệu bảng

  Xét mô hình dữ liệu bảng có dạng tổng quát như sau: \({Y_{it}} = {\beta _0} + {\beta _1}{X_{it}} +…

  Mô hình dữ liệu bảng tuyến tính cổ điển

  Các mô hình tác động ngẫu nhiên (REM) hoặc mô hình tác động cố định (FEM) được gọi chung là…

  TÀI NGUYÊN

   09/12/2022

   Thực hành nghiên cứu sự kiện trên dữ liệu bảng

   Sử dụng lệnh eventdd để thực hiện nghiên cứu sự kiện trên dữ liệu bảng (panel event study) nhằm kiểm…
   05/12/2022

   Hướng dẫn tạo bảng tổng hợp kết quả hồi quy – phần 7

   Hướng dẫn sử dụng style trong tạo bảng tổng hợp kết quả hồi quy, kết quả kiểm định và các…
   01/12/2022

   Minh họa sử dụng biểu thức chính quy trên Stata

   Bài viết sẽ minh họa cách sử dụng biểu thức chính quy trên Stata để trích xuất các thông tin…
   29/11/2022

   Minh họa sử dụng biểu thức chính quy trên R

   Bài viết minh họa cách sử dụng biểu thức chính quy qua 20 quy tắc cơ bản, cũng như thực…
   22/11/2022

   Hướng dẫn tạo bảng tổng hợp kết quả hồi quy – phần 6

   Hướng dẫn tạo bảng tổng hợp kết quả hồi quy cho nhiều mô hình bằng cách sử dụng lệnh table…

   ĐẦU TƯ

   Vietlod Chanel

   1 / 6 Videos
   1

   Giới thiệu kênh thực hành kinh tế lượng với Stata

   00:27
   2

   Kiểm tra tính dừng của chuỗi dữ liệu bảng - PURT

   01:26:22
   3

   Cơ sở ước lượng, kiểm định và lựa chọn mô hình FEM với REM

   01:20:43
   4

   Xử lí biến nội sinh - Ước lượng IV, 2SLS

   01:52:12
   5

   Ước lượng GMM - giới thiệu và diễn giải chi tiết

   01:52:29
   6

   Ước lượng đồng tích hợp - MG PMG FMOLS DOLS

   01:55:00
   Back to top button