Dữ liệu PCI dạng bảng từ 2006 – 2021

Liệu bạn đã từng e ngại hay mất nhiều thời gian để hợp nhất các bộ dữ liệu khảo sát hoặc dữ liệu tổng hợp cho các tỉnh? Dữ liệu các chỉ số PCI, PAPI, ICT hay PAR thì không khó để tìm và tải về. Tuy nhiên, không dễ dàng và thoải mái khi nối dữ liệu cho các năm thành dữ liệu bảng trong một giai đoạn để sử dụng trong các mô hình dữ liệu bảng. Lý do là vì tên tỉnh, mã tỉnh không thống nhất ở các chỉ số, thậm chí cùng một chỉ số nhưng ở các năm khác nhau. Bạn phải nối từng bộ, xem chúng khớp được bao nhiêu, phát hiện tỉnh nào không khớp rồi điều chỉnh…Công việc sẽ lặp lại cho một năm, một chỉ số.

Dữ liệu được đóng gói dạng Stata (PCI-2006-2021-FINISH.dta) và Excel (PCI-2006-2021-FINISH.xlsx). Các biến được mô tả ở Sheet Mô tả và Dữ liệu được tổng hợp ở Sheet PCI-2006-2021.

Với gói dữ liệu Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) này, chúng tôi đã tổng hợp thành dạng bảng từ năm 2006 đến 2021, bao gồm chỉ số PCI tổng hợp và 10 chỉ số thành phần cho 63 tỉnh/Tp. Bên cạnh đó, chúng tôi bổ sung thêm các khóa như tên tỉnh không dấu, tên tỉnh viết liền, mã tỉnh theo bộ dữ liệu VHLSS để phòng khi các bạn muốn nối bộ PCI này với các bộ khác và cho cả bộ VHLSS sử dụng trong các nghiên cứu vi mô. Chúng tôi tính toán thêm biến vùng như 5 vùng (Đông bắc và Tây Bắc gộp chung), 6 vùng và 5 thành phố trực thuộc Trung Ương để bạn sử dụng khi phân tích.

Contains data
 Observations:      945         
  Variables:      22         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variable   Storage  Display  Value
  name     type  format  label   Variable label
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tinhcd     str22  %22s         Tên tỉnh có dấu
ID       float  %9.0g         STT tỉnh
YEAR      int   %10.0g        Năm khảo sát
PCI       double %10.0g        Điểm số PCI
GNTT      double %10.0g        CSTP 1: Gia nhập thị trường
TCDD      double %10.0g        CSTP 2: Tiếp cận đất đai
MBTT      double %10.0g        CSTP 3: Tính Minh bạch
CPTG      double %10.0g        CSTP 4: Chi phí thời gian
CPKCT      double %10.0g        CSTP 5: Chi phí không chính thức
CTBD      double %10.0g        CSTP 6: Cạnh tranh bình đẳng
TNDTP      double %10.0g        CSTP 7: Tính năng động và tiên phong của chính quyền
DVHT      double %10.0g        CSTP 8: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
DTLD      double %10.0g        CSTP 9: Đào tạo lao động
TCPL      double %10.0g        CSTP 10: Thiết chế pháp lý & ANTT
tinhkd     str17  %17s         Tên tỉnh không dấu
code      str12  %12s         Tên tỉnh viết liền
id64      byte  %10.0g        Mã 64 tỉnh (có Hà Tây)
id63      byte  %10.0g        Mã 63 tỉnh
idvhlss     byte  %10.0g        Mã tỉnh theo VHLSS
region5     str31  %31s         5 Vùng (Đông + Tây Bắc)
region6     byte  %10.0g        6 vùng
bigc      byte  %10.0g        5 Tp trực thuộc TW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sorted by: ID YEAR

Đánh giá

 • Thu thập dữ liệu

  Dữ liệu chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh

  Cảm nhận của bạn

  Đánh giá này có hữu ích với bạn? Yes No

 • Dữ liệu chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh

  Dữ liệu chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh dạng bảng

  Cảm nhận của bạn

  Đánh giá này có hữu ích với bạn? Yes No

 • Viết đánh giá

  Back to top button