Endogeneity

Chuyên đề biến nội sinh: biến nội sinh là gì, các vấn đề biến nội sinh, cách xử lý biến nội sinh, ước lượng và kiểm định mô hình có biến nội sinh?

Back to top button