SPSS

Hướng dẫn thực hành kinh tế lượng từ việc xử lý số liệu, kiểm định giả thuyết, ước lượng mô hình và kiểm định mô hình trên phần mềm SPSS.

KTL nâng cao

Đọc kết quả phân tích CATPCA – SPSS

Phân tích CATPCA hay còn gọi là phân tích thành phần chính dạng danh mục CATPCA (Categorical principal components analysis) là được sử dụng tinh giản dữ liệu khi các biến có dạng phân loại, với mục tiêu là xác định…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Phương pháp phân tích CATPCA – SPSS

I. GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CATPCA Phân tích CATPCA hay còn gọi là phân tích thành phần chính dạng danh mục CATPCA (Categorical principal components analysis) là được sử dụng tinh giản dữ liệu khi dữ liệu các biến…

Xem thêm »
KTL cơ bản

Chuyển đổi bảng ngang – bảng dọc trên SPSS

I. GIỚI THIỆU VỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU Trong phân tích dữ liệu, đặc biệt là đối với các dữ liệu có các quan sát lặp thì đòi hỏi người phân tích phải cấu trúc lại dữ liệu cho phù hợp…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Phân tích tương quan chính tắc – SPSS

I. GIỚI THIỆU VỀ PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN CHÍNH TẮC Phân tích tương quan chính tắc (Canonical correlation analysis) được sử dụng để xác định và đo lường mối quan hệ giữa hai tập biến. Tương quan chính tắc gần giống…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Phân tích hồi quy đa biến bội – SPSS

I. GIỚI THIỆU VỀ HỒI QUY ĐA BIẾN BỘI Phương pháp hồi quy đa biến là một phương pháp ước lượng một mô hình hồi quy đơn lẻ với một hay nhiều biến độc lập. Khi mô hình hồi quy gồm…

Xem thêm »
KTL cơ bản

Đồ thị phân tán – SPSS

I. GIỚI THIỆU ĐỒ THỊ PHÂN TÁN Trước khi tiến hành các phân tích như hồi quy tuyến tính, phân tích tương quan (Pearson, Spearman), ANCOVA… chúng ta thường kiểm tra dữ liệu bằng đồ thị phân tán. Trong các trường…

Xem thêm »
Back to top button