Panel data

Phương pháp ước lượng dữ liệu bảng như phương pháp GMM, ước lượng FE/RE, ước lượng MG/PMG,…cùng các kiểm tính tính dừng, đồng tích hợp cũng rất được quan tâm trong dữ liệu bảng.

KTL nâng cao

Ước lượng ngưỡng mô hình bảng động

Trên Stata, để tính toán hay ước lượng ngưỡng có thể sử dụng các câu lệnh như xthreg và xthenreg. Trong trường hợp bảng động thì câu lệnh xthenreg do Seo và Shin (2019) phát triển sẽ phù hợp hơn xthreg…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Mô hình hệ số ngẫu nhiên CRC

Mô hình hệ số ngẫu nhiên tương quan, hay gọi tắt là mô hình CRC là một dạng mô hình hệ số ngẫu nhiên nhưng hệ số ước lượng của mô hình có tương quan với các đặc điểm riêng của…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Kiểm tra sự tự tương quan dữ liệu bảng

rên Stata sử dụng các câu lệnh xtistest, xthrtest và xtpqtest để thực hiện kiểm tra sự tự tương quan trong dữ liệu bảng với nhiều ưu điểm hơn so với lệnh xtserial hay abar hiện có. Câu lệnh xtistest (và…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Ước lượng TFP trên Stata

Lệnh prodest phù hợp để ước lượng năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) cho các hàm sản xuất Cobb-Douglas hoặc hàm Translog. Lệnh prodest giải quyết vấn đề thiên chệch do biến nội sinh qua ước lượng GMM, cũng như…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Ước lượng bảng động với xtdcce2

Ước lượng của các mô hình kinh tế như growth models (Lee et al., 1997), development economics (McNabb and LeMay-Boucher, 2014), productivity analysis (Eberhardt et al., 2012), consumption models (Shin et al., 1999)… yêu cầu tính không đồng nhất ở các…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Hướng dẫn kiểm tra và ước lượng các mối quan hệ đồng tích hợp trên Stata

Khi mô hình tồn tại các chuỗi dừng I(1) thì nhiều khả năng giữa chúng có mối quan hệ đồng tích hợp. Khi đó, tùy thuộc vào bản chất của mối quan hệ đồng tích hợp mà chúng ta có thể…

Xem thêm »
Back to top button
Close
Close