Panel data

Phương pháp ước lượng dữ liệu bảng như phương pháp GMM, ước lượng FE/RE, ước lượng MG/PMG,…cùng các kiểm tính tính dừng, đồng tích hợp cũng rất được quan tâm trong dữ liệu bảng.

KTL nâng cao

Hồi quy logit thứ tự trên dữ liệu bảng

Bài viết Hồi quy logit trên dữ liệu bảng sẽ hệ thống các câu lệnh sử dụng để thực hiện hồi quy logit trên dữ liệu bảng, từ đó, đi sâu giới thiệu và hướng dẫn sử dụng feologit để giải…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Kiểm tra tính đồng nhất của hệ số trong mô hình dữ liệu bảng

Các mô hình dữ liệu bảng truyền thống như FE, RE hay GMM đều giả định các hệ số đồng nhất hay không thay đổi giữa các đơn vị bảng. Tuy nhiên, điều này không phù hợp khi mô hình tồn…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Hồi quy Logit hỗn hợp với dữ liệu bảng

Mô hình hồi quy logit hỗn hợp ô hình hồi quy logit hỗn hợp, MLM (Mixed logit models) là mô hình cho các biến kết quả lựa chọn. Giống như các mô hình lựa chọn khác, mô hình hồi quy logit…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Tính toán tác động biên cho mô hình hồi quy mở rộng

Chúng ta đã tìm hiểu và biết cách sử dụng mô hình hồi quy mở rộng trên dữ liệu bảng để xử lý các vấn đề biến nội sinh, thiên chệch cho chọn mẫu cho các mô hình hồi quy tuyến…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Minh họa hồi quy mở rộng với dữ liệu bảng trên Stata 16

Chúng ta đã biết qua hoặc từng sử dụng hồi quy mở rộng trên dữ liệu chéo với nhóm câu lệnh eregress, eintreg, eprobit hay eoprobit  (Stata 15) để giải quyết vấn đề biến nội sinh, thiên chệch do chọn mẫu…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Ước lượng mô hình chọn mẫu nội sinh cho dữ liệu bảng

Sử dụng lệnh xtheckman thay cho câu lệnh heckman để ước lượng các mô hình chọn mẫu nội sinh trong trường hợp dữ liệu bảng tồn tại các tác động ngẫu nhiên. Bởi trong trường hợp này, kết quả ước lượng…

Xem thêm »
Back to top button