Factor

Lý thuyết và thực hành phân tích nhân tố trong các mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM), phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA), các kiểm định thang đo qua độ tin cậy Cronbach alpha…

Back to top button