Event study

Nghiên cứu sự kiện (Event Study) là đánh giá sự ảnh hưởng của các sự kiện đến suất sinh lợi của hoạt động đầu tư thông qua các lợi nhuận bất thường mang lại từ sự kiện.

Chọn câu lệnh nào để thực hiện Event Study trên Stata. Trên Stata có khá nhiều câu lệnh như evenstudy, eventstudy2 hoặc gần đây là estudy để thực hiện một nghiên cứu sự kiện. Vậy để thực hiện một Event Study thì nên sử dụng lệnh nào?

Bằng cách lượt khảo các bài báo về nghiên cứu sự kiện đã công bố trong 10 năm qua trên 3 tạp chí kế toán, tài chính và quản lý hàng đầu và tổng hợp những lệnh nào được sử dụng để thực hiện các nghiên cứu này, Thomas Kaspereit (2020) cho rằng hiện tại chỉ có lệnh eventstudy2 cung cấp đủ sự linh hoạt cần thiết để thực hiện các nghiên cứu sự kiện. Lệnh eventstudy cũ hơn của Zhang et al. (2013) cung cấp giao diện (GUI) cùng các tính năng thao tác thuận tiện, tuy nhiên lại không cung cấp các công cụ kiểm định hoặc kiểm tra giả thuyết. Lệnh estudy gần đây của Pacicco et al. (2018) thì cung cấp một tập đầy đủ các kiểm định thống kê, nhưng ứng dụng của nó bị giới hạn trong các nghiên cứu sự kiện ngày riêng rẽ (single-day event studies) vốn đại diện cho một phần rất nhỏ các nghiên cứu sự kiện được thực hiện trong các tạp chí kế toán, tài chính và quản lý.

Back to top button