Logit

Hồi quy Logit là một dạng hồi quy phi tuyến, với biến phụ thuộc dạng nhị phân. Hồi quy Logit được sử dụng phổ biến trong việc tiên đoán khả năng xảy ra của một sự kiện theo các đặc điểm quan sát.

Back to top button