Logit

Hồi quy Logit là một dạng hồi quy phi tuyến, với biến phụ thuộc dạng nhị phân. Hồi quy Logit được sử dụng phổ biến trong việc tiên đoán khả năng xảy ra của một sự kiện theo các đặc điểm quan sát.

KTL cơ bản

Đọc và chẩn đoán kết quả hồi quy logit thứ tự

Như ý nghĩa của tiêu đề, bài viết này chỉ đi sâu giải thích các điểm tới hạn cũng như một số thủ tục chẩn đoán trong mô hình hồi quy logit thứ tự. Về lý thuyết, cách thực hành cũng…

Xem thêm »
KTL cơ bản

Phát hiện khuyết tật dữ liệu trong hồi quy logit

Tiếp theo bài chẩn đoán kết quả mô hình logit, bài viết này đi sâu hơn phát hiện những vấn đề tiềm ẩn trong mô hình, trong đó quan trọng nhất là các quan sát có ảnh hưởng thống kê lên…

Xem thêm »
KTL cơ bản

Chẩn đoán mô hình hồi quy logit

Trong các bài viết trước, chúng tôi đã giới thiệu sơ lược về hồi quy logit, cũng như đi sâu diễn giải chi tiết kết quả hồi quy logit trong từng trường hợp cụ thể. Chẳng hạn như làm thế nào…

Xem thêm »
KTL cơ bản

Diễn giải chi tiết kết quả hồi quy logit

Tiếp theo bài sơ lược về hồi quy logit, bài viết này sẽ giới thiệu hồi quy logit qua các ví dụ đơn giản. Bài viết sẽ sử dụng một tập dữ liệu mẫu, Logit dataset, với mục đích minh họa. Các…

Xem thêm »
KTL cơ bản

Sơ lược về hồi quy Logit

Kết quả ước lượng của một biến phụ thuộc dạng nhị phân trong các hồi quy logit có được dựa trên giả định rằng việc chuyển đổi logit của biến phụ thuộc có một mối quan hệ tuyến tính với các…

Xem thêm »
KTL cơ bản

Hồi quy logit lặp – Stata

Hồi quy logit lặp (repeated measures logistic regression) được sử dụng để giải thích tác động của những biến độc lập lên biến phụ thuộc trong trường hợp các quan sát là kết quả của các phép đo lặp của các…

Xem thêm »
Back to top button
Close
Close