Logit

Hồi quy Logit là một dạng hồi quy phi tuyến, với biến phụ thuộc dạng nhị phân. Hồi quy Logit được sử dụng phổ biến trong việc tiên đoán khả năng xảy ra của một sự kiện theo các đặc điểm quan sát.

KTL nâng cao

Hồi quy Logit hỗn hợp với dữ liệu bảng

Mô hình hồi quy logit hỗn hợp ô hình hồi quy logit hỗn hợp, MLM (Mixed logit models) là mô hình cho các biến kết quả lựa chọn. Giống như các mô hình lựa chọn khác, mô hình hồi quy logit…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Ước lượng mô hình hồi quy Probit thứ tự có phương sai thay đổi

Câu lệnh hetoprobit là dạng tổng quát của lện oprobit để ước lượng các mô hình Probit thứ tự trong trường hợp mô hình tồn tại phương sai thay đổi. Hay nói cách khác, chúng ta có thể sử dụng câu…

Xem thêm »
KTL nâng cao

Giải thích hiệu ứng tương tác trong hồi quy Logit

Buis (2010) đã trình bày cách sử dụng Stata để tính toán các hiệu ứng tương tác nhân (multiplicative interaction effects) trong các mô hình phi tuyến. Các hiệu ứng tương tác nhân, như tỷ lệ odds (odds ratios) từ mô…

Xem thêm »
KTL cơ bản

Đọc và chẩn đoán kết quả hồi quy logit thứ tự

Như ý nghĩa của tiêu đề, bài viết này chỉ đi sâu giải thích các điểm tới hạn cũng như một số thủ tục chẩn đoán trong mô hình hồi quy logit thứ tự. Về lý thuyết, cách thực hành cũng…

Xem thêm »
KTL cơ bản

Phát hiện khuyết tật dữ liệu trong hồi quy logit

Tiếp theo bài chẩn đoán kết quả mô hình logit, bài viết này đi sâu hơn phát hiện những vấn đề tiềm ẩn trong mô hình, trong đó quan trọng nhất là các quan sát có ảnh hưởng thống kê lên…

Xem thêm »
KTL cơ bản

Chẩn đoán mô hình hồi quy logit

Trong các bài viết trước, chúng tôi đã giới thiệu sơ lược về hồi quy logit, cũng như đi sâu diễn giải chi tiết kết quả hồi quy logit trong từng trường hợp cụ thể. Chẳng hạn như làm thế nào…

Xem thêm »
Back to top button