Test

Tổng hợp các kiểm định thống kê dạng tham số (kiểm định t-test, ANOVA…) và các kiểm định phi tham số (kiểm định dấu hạng Wilcoxon, Spearman) trong các phân tích thống kê.

Back to top button