Test

Tổng hợp các kiểm định thống kê dạng tham số (kiểm định t-test, ANOVA…) và các kiểm định phi tham số (kiểm định dấu hạng Wilcoxon, Spearman) trong các phân tích thống kê.

Bảng tra

Bảng tra hệ số tương quan Pearson

Bảng tra hệ số tương quan Pearson được sử dụng để tra các giá trị hệ số tương quan giữa các cặp biến trong trường hợp các biến có phân phối chuẩn hóa. df .10 .05 .025 .01 .005 .0005 1…

Xem thêm »
Bảng tra

Trị tới hạn cho kiểm định nghiệm đơn vị ADF

Các kiểm định thống kê cho kiểm định nghiệm đơn vị và đồng kết hợp không tuân theo các phân phối chuẩn. Phần trình bày bên dưới là tổng hợp các giá trị tới hạn cho kiểm định nghiệm đơn vị…

Xem thêm »
Bảng tra

Bảng tra thống kê Durbin-Watson

Tra cứu sự tự tương quan Sau khi chạy hồi quy, có thể sử dụng câu lệnh dwstat để có được giá trị thống kê Durbin-Watson tính toán (dw). Kết quả của dw sẽ được so sánh với các giá trị…

Xem thêm »
Bảng tra

Bảng tra phân phối F

Giới thiệu về phân phối F Phân phối F (hay thống kê F) là một phân phối lệch phải (right-skewed distribution) được sử dụng phổ biến trong phân tích phương sai. Khi đề cập đến thống kê F thì trước hết cần…

Xem thêm »
Bảng tra

Bảng tra phân phối Chi bình phương – Chisq

Phân phối chi bình phương Tổng bình phương của k biến có phân phối chuẩn hóa N(0,1) là 1 biến có phân phối chi bình phương với k bậc tự do. Phân phối chi bình phương là phân phối lệch trái.…

Xem thêm »
Kiểm định

Kiểm định Friedman – Stata

Kiểm định Friedman là một kiểm định phi tham số được sử dụng thay thế kiểm định ANOVA lặp một chiều. Kiểm định Friedman được sử dụng khi muốn kiểm tra sự khác nhau về giá trị trung bình giữa các…

Xem thêm »
Back to top button