Home | Thẻ: Test

Thẻ: Test

Bảng tra hệ số tương quan Pearson

Bảng tra hệ số tương quan Pearson

Bảng tra hệ số tương quan Pearson được sử dụng để tra các giá trị hệ số tương quan giữa các cặp biến trong trường hợp các biến có phân phối chuẩn hóa. df .10 .05 .025 .01 .005 .0005 1 0.951 0.988 0.997 0.9995 0.9999 0.99999 2 0.800 0.900 0.950 0.980 0.990 0.999 3 0.687 0.805 0.878 0.934 0.959 ...

Đọc tiếp »

Trị tới hạn cho kiểm định nghiệm đơn vị ADF

Bảng tra trị tới hạn của kiểm định nghiệm đơn vị - ADF

Các kiểm định thống kê cho kiểm định nghiệm đơn vị và đồng kết hợp không tuân theo các phân phối chuẩn. Các bảng trình bày bên dưới bao gồm các giá trị tới hạn cho kiểm định nghiệm đơn vị ADF (Augmented Dickey-Fuller) Mô hình I (no constant, no trend): \(\Delta {y_t} = {\alpha _1}{y_{t – 1}} + {\varepsilon ...

Đọc tiếp »

Bảng tra thống kê Durbin-Watson

Hiện tượng tự tương quan - autocorrelation theo Durbin - Watson

Kiểm định thống kê Durbin-Watson là một loại kiểm định được sử dụng phổ biến để phát hiện vấn đề tự tương quan trong mô hình tự hồi quy bậc 1. Sau khi chạy hồi quy, có thể sử dụng câu lệnh dwstat để có được giá trị thống kê Durbin-Watson tính toán (dw). Kết quả của dw sẽ được so ...

Đọc tiếp »

Bảng tra phân phối F

Thương số của 2 biến có phân phối chi bình phương sẽ có phân phối F. Phân phối F là một phân phối lệch phải được sử dụng phổ biến trong phân tích phương sai

Giới thiệu về phân phối F Phân phối F (hay thống kê F) là một phân phối lệch phải (right-skewed distribution) được sử dụng phổ biến trong phân tích phương sai. Khi đề cập đến thống kê F thì trước hết cần xác định 2 bậc tự do k1, k2. Phân phối F được xây dựng theo định lý: Nếu \(\chi ...

Đọc tiếp »

Bảng tra phân phối Chi bình phương – Chisq

Tổng bình phương của k biến có phân phối chuẩn hóa là 1 biến có phân phối chi bình phương với k bậc tự do. Phân phối chi bình phương là phân phối lệch trái.

Giới thiệu về phân phối chi bình phương Tổng bình phương của k biến có phân phối chuẩn hóa N(0,1) là 1 biến có phân phối chi bình phương với k bậc tự do. Phân phối chi bình phương là phân phối lệch trái. Phân phối chi bình phương thường được sử dụng trong các kiểm định về sự phù ...

Đọc tiếp »

Kiểm định Friedman – Stata

Kiểm định Friedman về sự khác biệt trung bình giữa các nhóm

Kiểm định Friedman là một kiểm định phi tham số được sử dụng thay thế kiểm định ANOVA lặp một chiều. Kiểm định Friedman được sử dụng khi muốn kiểm tra sự khác nhau về giá trị trung bình giữa các nhóm khi biến phụ thuộc được đo lường là dạng thứ tự. Nó cũng có thể được sử dụng ...

Đọc tiếp »

Kiểm định McNemar – Stata

Kiểm định McNemar trên Stata

Giới thiệu về kiểm định McNemar Trong trường hợp biến đo lường trong kiểm định t-test cặp đôi là biến nhị phân (dichotomous) thì kiểm định phù hợp được sử dụng để đánh giá sự khác nhau giữa 2 nhóm liên quan là kiểm định McNemar. Kiểm định McNemar sử dụng phân phối nhị thức (Binomial distribution) để kiểm tra ...

Đọc tiếp »

Kiểm định dấu hạng Wilcoxon – Stata

Kiểm định dấu hạng Wilcoxon

Kiểm định dấu hạng Wilcoxon (Wilcoxon signed rank sum test ) được sử dụng thay thế kiểm định t-test cặp đôi khi giả định về phân phối chuẩn của biến bị vi phạm. Về mặt ý nghĩa kiểm định dấu hạng Wilcoxon được sử dụng kiểm tra sự khác nhau về giá trị trung bình của 2 nhóm (có cùng ...

Đọc tiếp »

Kiểm định t-test cặp đôi – Stata

Kiểm định t-test cặp đôi trên Stata

T-test cặp đôi (Paired t-test) được sử dụng để kiểm tra sự khác nhau về giá trị trung bình của 2 nhóm. Hai nhóm này sẽ có cùng các đối tượng quan sát, và có ý nghĩa chẳng hạn như tác động “trước/sau”, “tăng/giảm”… Kiểm định t-test cặp đôi đòi hỏi sự chênh lệch về giá trị trung bình của ...

Đọc tiếp »

Kiểm định Kruskal-Wallis-Stata

Kiểm định Kruskal Wallis trên Stata

Kiểm định Kruskal-Wallis được sử dụng để đánh giá sự khác nhau về giá trị trung bình của một biến phụ thuộc theo hai hay nhiều nhóm của biến độc lập (dạng phân loại), nhưng không yêu cầu biến phụ thuộc phải có phân phối chuẩn. Đây chính là sự khác nhau giữa kiểm định này với kiểm định phân ...

Đọc tiếp »